1 januari 2023 - Publicatie

Rapportage Onderzoek Afval (Inwoners en Belanghebbenden) 2023

Team Onderzoek en Statistiek is gevraagd om een onderzoek uit te voeren onder inwoners en belanghebbenden om te onderzoeken hoe tevreden zij zijn over het huidige afvalbeleid en wat zij belangrijk vinden als het gaat om afvalpreventie, inzameling en verwerking. 

Achtergrond

De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul gaan in GR verband samen een regionaal strategisch beleidskader grondstoffen opstellen. In dit kader spreken de gemeenten hun gezamenlijke ambities uit. Het kader geeft de toekomstrichting aan met duidelijke speerpunten, waarmee de gemeenten aan de slag willen de komende jaren.

Voor de opstelling van dit beleidskader wenste het bestuur van de GR Geul en Maas een inwoners- en belanghebbendenonderzoek. Met belanghebbenden wordt onder andere bedoeld woningcorporaties, welzijnsorganisatie en studentenvertegenwoordigers.

Onderzoek inwoners

Het doel van het onderzoek was om aan inwoners te vragen wat zij belangrijk vinden als het gaat om afvalpreventie, inzameling en verwerking en te vragen hoe tevreden men op dit moment is over het huidige afvalbeleid. 

Resultaten

Tussen 24 januari en 17 februari 2023 heeft een representatieve steekproef van 3.500 inwoners een schriftelijke uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. In totaal hebben 980 inwoners meegedaan aan het onderzoek. De steekproef was representatief op wijk, leeftijd en geslacht.

Dit zijn de belangrijkste resultaten:

  • Inwoners zijn het meest tevreden over het huis-aan-huis ophalen van GFT+E afval. Over milieuperrons en handhaving & toezicht zijn inwoners het minst tevreden
  • Meer dan de helft (55%) is bereid om meer te betalen voor het vaker (aan huis) ophalen van afval
  • Iemand die meer ongescheiden restafval aanbiedt, moet meer restzakken kopen. 79% van de inwoners vindt dat de gemeente moet blijven werken met ‘de vervuiler betaalt’.
  • Ook vindt zeven op de tien inwoners (70%) dat we bij de milieuparken moeten blijven werken met ‘de vervuiler betaald’

Onderzoek belanghebbenden

In overeenstemming met het inwonersonderzoek, zijn belanghebbenden gevraagd wat zij belangrijk vinden als het gaat om afvalpreventie, inzameling en verwerking en hoe tevreden zij zijn momenteel zijn met het huidige afvalbeleid. 

Resultaten

Tussen 24 januari en 7 februari 2023 hebben 15 belanghebbenden (deels) meegedaan aan het onderzoek door het invullen van een online vragenlijst

Een opsomming van de belangrijkste resultaten:

  • Bij 13 van de 15 organisaties is preventie, scheiden, hergebruik en recycling van huishoudelijk afval en grondstoffen soms (n=5), regelmatig (n=3) of vaak (n=5) een gespreksonderwerp. Onderwerpen die het vaakst worden besproken zijn afval scheiding (8x benoemd), communicatie en voorlichting (5x), afvaldumping (5x) en recycling (4x). 
  • 8 van de 14 belanghebbenden geeft aan een actief beleid te hebben voor preventie, scheiden, hergebruik en recycling van huishoudelijk afval en grondstoffen gericht op hun doelgroep of achterban. 
  • Het geven van voorlichting op school is, volgens het merendeel van de belanghebbenden, een maatregel dat helpt hun doelgroep bewuster te maken zuiniger met grondstoffen om te gaan. De vervuiler betaalt wordt het minst vaak genoemd als een als een goede maatregel.

 

Benieuwd naar alle resultaten? Deze zijn te vinden in de rapportages bovenaan de pagina.