27 juli 2023 - Publicatie

Stadspeiling 2023

In de zomer van 2023 is een nieuwe stadspeiling uitgevoerd, met als doel om actuele input te leveren voor de indicatoren uit het coalitieakkoord. 2.932 inwoners van 18 jaar en ouder deelden hun ervaringen door het invullen van een online vragenlijst.

Dit rapport geeft een samenvatting van de uitkomsten.

In het coalitieakkoord staan doelen geformuleerd, die de stad op verschillende gebieden een stapje vooruit moeten brengen. Om te kunnen bepalen in hoeverre deze doelstellingen worden gehaald, zijn ze naar meetbare indicatoren vertaald. Een aantal van deze effectindicatoren verwijzen naar cijfers en statistieken (bijv. het aantal start-ups of het aandeel inwoners dat een opleiding volgt), andere indicatoren gaan over hoe onze inwoners iets beleven (bijv. tevredenheid over de woonomgeving of de mate waarin studenten zich thuis voelen). Om de ervaringen van inwoners in kaart te brengen, voert team Onderzoek & Statistiek (O&S) periodiek buurt- en stadspeilingen uit.